1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Foto de Leng worden gegeven, als ook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2. Opdracht
Een opdracht komt tot stand zodra deze schriftelijk is bevestigd. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na bevestiging van de opdracht het recht om deze opdracht kosteloos te annuleren. Daarna is opdrachtgever bij annulering aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd van € 1.000,-- per geannuleerde dag, onverminderd het recht van Foto de Leng om haar volledige schade van opdrachtgever te vorderen.

3. Betaling
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen of vermeld op de nota. Indien een nota niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het notabedrag bedragen met een minimum van € 100,-.

4. Voorschot
Foto de Leng kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen voor de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

5. Reclames
Eventuele reclames over de geleverde producten dienen binnen 4 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Foto de Leng te worden gemeld.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op de rechtsvordering tussen Foto de Leng en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Foto de Leng en een opdrachtgever kennis te nemen. De bevoegde rechter is bij uitsluiting de rechter in het arrondissement Amsterdam.

7.Recht tot publicatie.

Foto de Leng heeft alle rechten om de gemaakte foto's te gebruiken voor hun website en etallage ten behoeve van schoolfotografie.